4 comments on “Truyền thuyết sen Tịnh Đế

  1. Pingback: Truyền thuyết sen tịnh đế | Vé máy bay đi Pháp

  2. Pingback: Giai Hạ Tù . Chiết Chi – Đệ Tam Chương | Không Dừng

  3. Pingback: Vô Gia Cư

  4. Pingback: Họa tăng [ChanBaek/Đoản] | Vô Gia Cư

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s