17 comments on “Cùng thú – Chương 47

    • À à, “khả năng cao” là hình thú tương tự như giống đực đâu tiên thôi, còn Lâm nhà ta chắc là ngoại lệ, có lẽ do tác giả yêu Arthur quá ^O^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s